Estetika velké koalice

V projektu „NEXTMODERNA“ propojil Antonín Kopp klíčové obrazy – ikony moderní abstraktní malby s čárovými kódy a nabízí jejich levnou produkci a dostupnost. Koncept je chytře a logicky vymyšlen, a jeho ideu můžeme ve svých představách umist’ovat někam do prostoru mezi kritikou trhu s uměním a podporou jeho sociální dostupnosti. Problém je však poněkud složitější a dotýká se predevším tří oblastí: kritiky modernismu, dále otázky napodobení jako hlavní postmoderní strategie a za třetí stále sílící propojení umění a ekonomie. Modernismus chtěl být originální v neustálé změně, ale současně toužil paradoxně po opakování a stejnosti.  Své produkty zamýšlel socializovat a udělat dostupnými pro všechny. Postmoderna jako nový druh uměleckého výrazu si dovolila hru se všemi přítomnými a minulými obrazovými kódy a umění s ekonomií vstoupilo, jak se často říká, do nevyhnutelného manželského svazku, kde se láska pojí s nenávistí.      více…

Jiří Ševčík / prom.hist. prorektor AVU

 

Aesthetics of Great Coalition

The project „NEXTMODERNA“ interconnects the key, iconic works of abstract painting with the phenomenon of the bar code, the combination of which promises their cheap reproduction. The concept has been cleverly and logically developed and its main idea can be placed somewhere between the critique of art trading and the support of its general affordability. The problem is, however, somewhat complicated and touches 3 areas: firstly, the critics of modernism, secondly, the question of imitation as the core means of post-modernist strategies, and thirdly, the ever-increasing interconnection of art and business. The problem is, however, somewhat complicated and touches 3 areas: firstly the critics of modernism, secondly the question of imitation as the core means of post-modernist strategies, and thirdly, the ever-increasing interconnection of art and business.
more…

Jiří Ševčík / prom.hist. prorector AVU www.avu.cz

investice do umění, aukce umění, trh s uměním, řešení krize
Exhibition in the gallery Mánes Mitte / Masarykovo nábř. 1 / Prague

 

NEXTMODERNA / Antonin Kopp / 2010
Pro práci na interpretacích předních modernistů jsem pojem moderna „překřtil“ pojmem NEXMODERNA. I když používám postmoderní apropriace, chci tím zdůraznit, že modernu nemusíme vnímat pouze jako něco starého, přežitého až směšného, jak je u postmoderní tvorby časté. Obrazy jsou důkazem, že i spojení lehkosti stěžejních děl moderny s absurdností a tíživostí současnosti (např. zesilující propojení děl avantgardy a ekonomie ) může být něčím překvapivě přitahujícím ke smíření s vizí moderny: permanentní inovací – revolucí. V čem by měla být hypotetická nextmoderna jiná než postmoderna, post-post-moderna či tekutá modernita?  Mám představu, že nextmoderna je již nastalý proces, který na rozdíl od postmoderny nakládá nejen volně se všemi přítomnými a minulými obrazovými kódy či událostmi, ale vtahuje do hry všechny „moderní“ komunikační technologie, ale i jejich tvůrce, kteří začínají nakládat s médii tak, jak to v rámci dřívější tržní společnosti bylo těžko předvídatelné, aby hledali současné i příští vazby mezi společností, přírodou a technologií v stále kratších časových intervalech.

I use postmodern appropriation in interpretations leading modernists postmodern I nicknamed the NEXTMODERN to emphasize that we do not perceive  only modernism as something old, outdated as ridiculous as the postmodern making frequent. The images are proof that combination of lightness and key works of modernism with absurdity and down cogency present (eg strengthening links avant-garde worksand economics) can be surprisingly attracting something to reconciliation with modernist vision – permanent innovation – revolution.

 

 

 

 

nejlepší galerie, trh s uměním, art for office, obrazy pro firmy, obrazy pro kanceláře, jak vybírat obraz, investice do umění, uměním proti krizi, Best galleries, art market, art for office, image for the company, paintings for offices, how to select artistic image, investing in art, art against crisis
  After Mondrian 001 / 2006 / tisk na plátně – print on canvas /  110 x 100 cm.
.
12 000 Kč   /   480 EUR 

 

 

 

 

nejlepší galerie, trh s uměním, art for office, obrazy pro firmy, obrazy pro kanceláře, jak vybírat obraz, investice do umění, uměním proti krizi, Best galleries, art market, art for office, image for the company, paintings for offices, how to select artistic image, investing in art, art against crisis

After Mondrian 002 / 2006 / tisk na plátně – print on canvas  /  110 x 100 cm
.
12 000 Kč   /   480 EUR


 

 

 

investice do umění, nejlepší galerie, aukce obrazů, trh s uměním, znalci umění,

 

 

 

 

 

 

 

nejlepší galerie, trh s uměním, jak vybírat obraz, investice do umění, uměním proti krizi,

 After Mondrian 003 / 2006 /  tisk na plátně – print on canvas / 110 x 100 cm
.
12 000  Kč  / 480 EUR

 

 

 

 

 

 

 

After Mondrian 004 / 2006 / tisk na plátně / size 40 x 105 cm
.

8 000 Kč

 

 

 

 


After Mondrian 005 / 2006 / tisk na plátně / size 40 x 105 cm
.
8 000,- Kč

 

 

 

nejlepší galerie, trh s uměním, art for office, obrazy pro firmy, obrazy pro kanceláře, jak vybírat obraz, investice do umění, uměním proti krizi,

 

 

 

art-prague-2016

Exhibition Art Prague 2016

 

 

 

 

 

mondrian vejce3

After Mondrian 006 – Sea codes / 2009 / tisk na plátně – print on canvas /  100 x 80 cm

12 000 Kč / 480 EUR

 

 

 

 

 

NEXTMODERNA serie Mondrian | 2013 | . . . . . . . .